Preloader Image

23 Jamadilakhir 1441H

Tue, 18 Feb 2020

Pray Time
Fajr 04:59 (WIB)
Sunrise 05:58 (WIB)
Dhuhr 12:07 (WIB)
Asr 15:18 (WIB)
Sunset 18:15 (WIB)
Maghrib 18:15 (WIB)
Isha 19:14 (WIB)
Imsak 04:49 (WIB)
Midnight 00:06 (WIB)
18. Jual beli
        
Apakah boleh orang kota menjual kepada orang kampung tanpa upah?
  1293
        
Barangsiapa tidak melihat perkara yang syubhat
  1230
        
Barangsiapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya
  1238
        
Batas bolehnya penghadangan (kafilah dagang)
  1297
        
Berniaga di daratan
  1233
        
Berniaga di lautan
  1235
        
Bila membeli sesuatu untuk orang lain tanpa seizinnya, kemudian orang tersebut rela
  1323
        
Bila menginginkan untuk menjual kurma dengan kurma yang lebih baik
  1314
        
Bila seseorang membeli sesuatu, kemudian saat itu juga ia hibahkan sebelum keduanya berpisah…
  1272
        
Bisnis sesuatu yang haram untuk dikenakan bagi laki-laki dan perempuan
  1265
        
Bolehkah bersafar dengan budak wanita menyuruhnya istibra` (membersihkan rahim dari keberadaan benih
  1335
        
Disunnahkan menakar makanan yang dijual
  1277
        
Dosa orang yang menjual khamer
  1331
        
Dua orang yang bertransaksi boleh melaukan khiyar selama belum berpiasah
  1269
        
Firman Allah "...nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik…"
  1237
        
Firman Allah "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah . Dan Allah tidak menyukai setiap orang
  1251
        
Firman Allah "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah kar
  1226
        
Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepada
  1231
        
Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepada
  1236
        
Firman Allah "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda…"
  1248
        
Haramnya bisnis khamer
  1330
        
Harga anjing
  1337
        
Imam membeli kebutuhannya sendiri
  1258
        
Jika dua orang yang bertransaksi berlaku terus terang dan tidak menutupi
  1244
        
Jika mau, ia boleh mengembalikan hewan musharrah (tidak memerah susunya hingga tampak besar saat dij
  1290
        
Jika menjual kurma sebelum nampak kematangannya, kemudian terkena hama
  1312
        
Jika penjual melakukan khiyar, apakah jual beli boleh dilakukan?
  1271
        
Jika salah seorang memberikan khiyar (pilihan) kepada kawannya setelah jual beli, maka jual belinya
  1270
        
Jika tidak ditentukan waktu khiyarnya, apakah jual beli tersebut boleh?
  1268
        
Jual beli bangkai dan patung
  1336
        
Jual beli budak
  1333
        
Jual beli dengan kaum wanita
  1292
        
Jual beli dengan orang-orang musyrik dan ahlul harbi
  1324
        
Jual beli gharar, dan menjual janin yang ada dalam perut
  1286
        
Jual beli mukhabarah
  1318
        
Jual beli mulamasah
  1287
        
Jual beli munabadzah
  1288
        
Jual beli muzabanah
  1284
        
Jual beli muzabanah
  1307
        
Kapan batas waktu khiyar
  1267
        
Keluar untuk berniaga
  1234
        
Kemudahan dan kemurahan dalam jual beli, dan barangsiapa meminta hak, maka hendaklah ia memintanya d
  1241
        
Ketika membeli barang atau hewan, lalu ia meletakkannya pada penjual atau meninggal sebelum barang d
  1282
        
Kulit bangkai sebelum disamak
  1326
        
Larangan bagi penjual untuk tidak memerah unta, sapi dan kambing..
  1289
        
Larangan membuat keributan di pasar
  1275
        
Larangan untuk menghadang kafilah dagang (sebelum sampai pasar),
  1296
        
Membeli hewan dan keledai
  1259
        
Membeli makanan sampai batas tertentu
  1313
        
Membeli unta yang sakit
  1261
        
Membeli, menghibahkan dan memerdekakan buda dari orang kafir harbi
  1325
        
Memberi tangguh kepada orang yang berkecukupan
  1242
        
Memberi tangguh kepada orang yang kesulitan
  1243
        
Membuat beberapa syarat dalam jual beli yang tidak halal
  1298
        
Membunuh babi
  1327
        
Menjual buah anggur dengan buah anggur, makanan dengan makanan
  1300
        
Menjual buah kurma dengan buah kurma
  1299
        
Menjual buah sebelum nampak kematagannya
  1310
        
Menjual budak mudabbar
  1334
        
Menjual budak yang berbuat zina
  1291
        
Menjual budak, dan hewan dengan hewan secara tempo
  1332
        
Menjual dinar dengan dinar secara tempo
  1304
        
Menjual emas dengan emas
  1302
        
Menjual emas dengan perang secara tunai
  1306
        
Menjual gambar-bambar yang tidak bernyawa dan hal-hal yang dilarang
  1329
        
Menjual gandum dengan gandum
  1301
        
Menjual jumar dan memakannya
  1319
        
Menjual kurma dengan campuran
  1245
        
Menjual kurma pada pohonnya, dan jual beli Araya
  1308
        
Menjual kurma sebelum nampak kemataganya
  1311
        
Menjual makanan sebelum diterima, dan menjual sesuatu yang bukan miliknya
  1280
        
Menjual perak dengan emas secara tempo
  1305
        
Menjual perak dengan perak
  1303
        
Menjual pohon kurma dengan batangnya
  1317
        
Menjual senjata saat terjadinya fitnah
  1262
        
Menjual tanah, rumah dan barang dagangan secara umum tanpa dibagi
  1322
        
Menjual tanaman dengan makanan dengan cara ditakar
  1316
        
Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam membeli dengan cara tempo
  1239
        
Najsy (Menaikkan harga untuk menipu pembeli), dan pendapat yang mengatakan "Jual beli semacam itu ti
  1285
        
Orang kota tidak boleh membeli dari orang kampung dengan perantara calo
  1295
        
Orang yang memberi makan riba
  1250
        
Orang yang memberlakukan urusan disetiap tempat sesuai dengan kebiasaan yang mereka kenal dengan dal
  1320
        
Orang yang menjual pohon kurma yang telah matang buahnya,
  1315
        
Orang yang tidak memperhatikan kehalalan masalah usaha
  1232
        
Pasar yang ada di masa jahiliyah
  1260
        
Pemakan riba, saksi dan penulisnya,
  1249
        
Pemilik barang lebih berhak untuk menawarkan barang
  1266
        
Pendapat yang mengatakan "Orang yang membeli sesuatu dengan serampangan (tanpa ditakar) maka ia tida
  1281
        
Pendapat yang tidak membolehkan orang kota menjual kepada orang kampung tanpa upah
  1294
        
Penjelasan tentang Araya
  1309
        
Penjelasan tentang jual beli dan penimbunan
  1279
        
Penjelasan tentang pasar
  1274
        
Penjelasan tentang penjual daging dan penjagal
  1246
        
Penjelasan tentang penjual minyak wangi, dan menjual misik
  1263
        
Penjelasan tentang tukang gigi dan besi
  1254
        
Penjelasan tentang tukang jahit
  1255
        
Penjelasan tentang tukang kayu
  1257
        
Penjelasan tentang tukang tenun
  1256
        
Penjelasan tetang tukang bekam
  1264
        
Perkara yang perlu dijauhi dari perkara syubhat
  1229
        
Seorang rekan membeli dari teman serekannya
  1321
        
Sesuatu yang dapat membatalkan, kebohongan dan tindakan menyembunyikan dalam jual beli
  1247
        
Sha' dan mud Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam
  1278
        
Sumpah yang makruh dalam jual beli
  1252
        
Tafsir syubhat
  1228
        
Takaran atas orang yang menjual dan membeli
  1276
        
Tidak boleh melakukan transaksi atas transaksi saudaranya atau menawar atas tawaran saudaranya, sehi
  1283
        
Tidak boleh mencairkan lemak bangkai dan menjualnya
  1328
        
Tipu daya yang dilarang dalam jual beli
  1273
        
Tukang sepuh
  1253
        
Usaha dan kerja seseorang dengan tangannya
  1240
        
Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, dan antara keduanya ada perkara yang syubhat
  1227